هالک

هالک

بروس بنر دانشمندی که به روی تسلیحات گامایی تحقیق میکرده. نوجوونی به اسم ریک جونز که بر اثر شرطی که با دوستاش بسته به محل آزمایش یکی از این تسلیحات گامایی میره و شروع به ساز دهنی زدن میکنه در معرض تشعشعات گاما قرار میگیره. این تشعشعات گاما هست که در کمیک ها باعث ایجاد هالک میشن.

ادامه مطلب