پازل بناهاي تاريخي و توريستي

پازل بناهاي تاريخي و توريستي

پازل فلزي سه بعدي از بناهاي تاريخي و توريستي دنيا ، ماکتي بسيار زيبا و خاص که داراي جزئيات کامل است.

پازل بناهاي تاريخي و توريستي 

( 8 محصول وجود دارد )