پازل بناهاي تاريخي و توريستي

پازل فلزي سه بعدي از بناهاي تاريخي و توريستي دنيا ، ماکتي بسيار زيبا و داراي جزئيات کامل .

پازل بناهاي تاريخي و توريستي 

( 7 محصول وجود دارد )