شعبده بازی با زنجیر و حلقه 

( یک محصول وجود دارد. )