شعبده بازی با جعبه ی ترمیم کارت 

( یک محصول وجود دارد. )