شعبده بازی با توپ و مکعب شیشه ای 

( یک محصول وجود دارد. )