شعبده بازی با فرفره و تاس 

( یک محصول وجود دارد. )